Wordfast
email   password     Lost password?

Wordfast integrana esoaj vid

Trs fakti:

 • Wordfast ir saderga ar vism esoajm tulkoanas vidm (Trados, IBM Translation Manager, SDLX, DéjàVu, Transit - vai nu izmantojot TMX formtu, vai ar tiei sava formta lmen).
   

 • Wordfast ir saderga ar failiem, kas sagatavoti (ar ievietotiem tagiem) tulkoanai ar standarta rkiem, tdiem k Trados (Stagger) vai RWS (Rainbow) filtru komplekts.
   

 • Wordfast ir saderga ar Trados iztulkota (segmentta divvalodu) dokumenta lmen: ar Wordfast tulkotu failu var attrt ar Trados un otrdi.
   

Piemrs: Trados ir jsu eso tulkoanas vide

 • Faili ir sagatavoti/tajos ir ievietoti tagi sav vid, izmantojot esoos rkus un filtrus.
      im uzdevumam ir paredzta viena darbstacija.
   

 • Faili ir tulkoti, izmantojot Wordfast.
      Ar Wordfast ir nodroints tik tulkotju, cik nepiecieams.
   

 • Tulkotie faili pc tam ir attrti/tiem ir izemti tagi sav vid.
      im uzdevumam ir paredzta viena darbstacija.

Tas nozm gandrz tltju rku ievieanu, minimlu apmcbas laiku un btisku izmaksu samazinanu, taj pa laik izmantojot Wordfast lielisks priekrocbas darb ar terminoloiju un tulkojuma kvalittes prbaud:

 • klienta terminoloijas atkrtota izmantoana, ko nodroina lietotjam visdraudzgkais vrdncas formts (pilnb un tiei sadergs ar Ms-Word/Excel/Access, Txt formtu un gandrz visiem plai izmantotajiem terminoloijas formtiem);
   

 • "informatva" terminoloijas atpazana, izmantojot neierobeota lieluma vrdncas (tulkotjs katr segment tiek informts par terminiem, kuri atrodas aentras un/vai klienta vrdnc, ar tltju piekuvi viu tulkojumam, pat neizejot no Ms-Word);
   

 • "profilaktiska" terminoloijas kontrole: tulkotjs tiek brdints, ja vi neizmanto nepiecieamo terminoloiju, un viam piedv izlabot terminoloiju tiei tulkoanas procesa laik, novrot laika patriu pc tulkoanas, kvalittes samazinanos utt.;
   

 • pc tulkoanas kvalittes prbaudi (piem., aentr vai mjs) var veikt failiem paketes rem, lai atrastu terminoloijas un/vai pareizrakstbas kdas un sastdtu pilngu prskatu.

Īsa piebilde par jsu investciju aizsardzbu. Atirb no gandrz visiem saviem konkurentiem Wordfast ir atklta sistma: visus datus var uzturt ar tdiem standarta rkiem k Word, Excel, Access utt. Padomjiet divreiz, pirms investjat sistms, kuras izmanto nezinmus privtus formtus, kas neaizsarg jsu datus un ievilina js komercijas gst.

Nevilcinieties sazinties ar mums, ja jums ir jebkdi jautjumi par Wordfast ievieanu.


Ms-Office, Word, Excel un PowerPoint ir Microsoft corp. reistrtas preu zmes.
Translator`s Workbench ir Trados corp. reistrta preu zme.
Visas prjs preu zmes pieder to paniekiem.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français