Wordfast
email   password     Lost password?

Loklne, kooperatvne kolenie

Kad pouvate licencie Wordfastu, ktor si mysl, e me koli? na zkladnej/strednej rovni zaiatonkov, sa me sta? koliteom. Vetko, o na to potrebujete je, zpis do zoznamu existujcich koliteov zadanm Vho koliaceho profilu po prihlsen sa (po zisten nespokojnosti vyslovenej iakmi mu by? kolitelia odstrnen zo zoznamu bez predchdzajceho varovania alebo vysvetlenia).

Prekladateľom poadujcim kolenie (iakom) oznamujeme, e kolitelia nerobia zvyčajne nepretrit podporu - hot-line support, ale iba koliace stretnutia. Takto odborn kolenie nie je zadarmo. Poplatok celkom zvis od rozhodnutia koliteľa a mal by byť otvorene prejednan a odshlasen vopred. Wordfast nezasahuje do kolenia iadnym spsobom, nečtuje iadne percent ani in doplnkov poplatky. kolenie je vykonvan dobrovoľnmi koliteľmi na loklnej rovni za vopred dohodnut poplatok, ako odmenu za individulne alebo skupinov koliace stretnutie.

Poznmka iaci, ktor zaplatili a zčastnili sa na minimlne jednom plnom dni kolenia maj nrok na 33% zľavu na licenciu Wordfastu, ktor si zakpia pre seba. koliteľ iba informuje predajn oddelenie Wordfastu, zad e-mailov adresu iaka a potvrd, e tento sa zčastnil na jednodňovom platenom kolen, spolu s sumou zaplatenou za toto kolenie. kolenia poskytnut zadarmo, alebo kolenia, ktor trvaj menej ako jeden deň neoprvňuj na zľavu. Vetky informcie bud spracovan dverne.

Chcete byť koliteľom? Prihlste sa a potom kliknite na "Upravte tatt koliteľa"

Potrebujete kolenie na Wordfast/MsWord, atď.? Njdite najbliieho koliteľa

Podklady pre vzjomn dohodu na zklade vopred dohodnutho kolenia njdte tu:

Miesto Kde sa maj kolenia konať.
Obsahy Prehľady, čo očakvaj iaci, e sa naučia.
Poplatok Mus shlasiť s loklnymi poiadavkymi o platench slubch.
Čas Dtum, čas a trvanie.
častnci V prpade skupinovch stretnut: men/počet osb

Ako postupovať: Napte najbliie lokalizovanmu autorizovanmu koliteľovi a dohodnite si buď prv neformlne stretnutie alebo prv kolenie.

 Kliknite tu, ak sa chcete dostať do zoznamu koliteľov

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2017, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français