email   password    

A universal & open translation tool

Wordfast е орудие за Преводни Мемории (ПМ) што работи со Microsoft Word за PC и за Мекинтош (видете платформска компатибилност). Wordfast се служи со сосема транспарентен, отворен формат за сите свои податоци, но одржува директна компатибилност со Trados 2, 3 5 (размена на ПМ, глосари од MultiTerm, иста сегментација), ПМ во формат TMX и од IBM Translation Manager. Со него може да се преведуваат Фајлови од Excel, PowerPoint и Access, како и сите документи тагирани со RWS Rainbow или Trados. Wordfast се поврзува со пакети за машински превод, на пр. PowerTranslator™, Systran™, Reverso™ итн.

Иако Wordfast фактички е преведувачко орудие, лесно се интегрира во начинот на работа на преведувачките агенции со поголем обем. Сета таа мо?ност е спакувана во еден единствен компактен шаблон на Word™. Wordfast е подготвен за мрежна работа, податоците може да се делат и преку интернет.

Wordfast се симнува за 2 минути на 56Kbps (големина на фајлот: 540 килобајти).

Ве молиме, користете ја најновата верзија, бидеј?и постојано се внесуваат подобрувања врз основа на вашите реакции и сугестии.


Ms-Office, Word, Excel и PowerPoint се регистрирани заштитени марки на Microsoft corp.
Translator's Workbench е регистрирана заштитена марка на Trados corp..
Сите други заштитени марки им припаѓаат на сопствениците.

albanian | arabic | armenian | basque | bulgarian | catalan | chinese (simpl) | chinese (trad) | croatian | czech | danish | dutch | english | estonian | german | finnish | french | greek | hebrew | hindi | hungarian | indonesian | italian | japanese | korean | latvian | macedonian | norwegian | polish | portuguese | romanian | russian | serbian | slovak | slovenian | spanish | swedish | thai | tagalog | turkish | ukrainian | vietnamese | my language | (c) 2018, Yves Champollion
Yves Champollion translation localization consultant consulting. en français